Odkupovanie pohľadávok

Kým sa dostaneme k téme odkupovania pohľadávok, musíme si niečo napísať o možnostiach prevencie a monitorovania pohľadávok. Pohľadávky tvoria aj súčasť obežného majetku aj prechodné štádium kolobehu prostriedkov v podniku. Majú obchodno-úverový charakter, vznikajú vtedy, keď dodávateľ predá výrobok, službu alebo tovar odberateľovi, pričom úhrada bola vykonaná odberateľom až po určitom čase. S riadením pohľadávok sa spája aj ich prvoradý cieľ a tým je ochrániť dodávateľský podnik pred vysokým podielom faktúr splatených po dobe splatnosti a znižovať podiel nedobytných, nevymožiteľných pohľadávok a pohľadávok, ktoré inkasuje podnik pri vysokých nákladoch. S procesom riadenia pohľadávok sa spája určité riziko, preto ak sa chce podnik vyhnúť takémuto riziku musí efektívne riadiť štruktúru svojich pohľadávok. Kroky procesu sú nasledovné: prevencia pohľadávok, monitorovanie pohľadávok, vymáhanie pohľadávok.

Hlavným cieľom prevencie pohľadávok je už spomínaný hlavný cieľ riadenia pohľadávok a to znižovanie podielu nedobytných, nevymožiteľných pohľadávok a pohľadávok, ktoré firma inkasuje pri vysokých nákladoch. K naplneniu tohto cieľa sa v meste Trnava venuje spoločnosť PRO-FINANCE Service, s.r.o., ktorá v rámci prevencie poskytuje služby ako je monitoring obchodných partnerov, vymáhanie pohľadávok a následné odkupovanie pohľadávok.

Pri prevencii pohľadávok sa musíme sústrediť na: výber a analýzu obchodného partnera – informácie o bonite dávajú možnosť zaradiť odberateľov do bonitných skupín – firma tým efektívne riadi svoje pohľadávky, čo je umožnené na základe individuálneho prístupu k určitým bonitným skupinám. Ak sú dopredu stanovené kritériá, nasleduje zaradenie odberateľov do skupín – každá má stanovený limit, podľa ktorého sa udáva odberateľský úver a určujú platobné podmienky. Ďalej sa sústredí na analýzu obchodného úveru – ním firma získava dané konkurenčné výhody, ktoré sa prejavia nadobudnutím nových obchodných partnerov, zvýšením podielu na trhu a aj k zvýšeniu objemu obratu podniku. Ak sa poskytne obchodný úver, je nutné stanoviť úverový limit a určiť lehotu splatnosti, ktorá záleží od úverovej politiky každého podniku, kde štandardná dĺžka splatnosti je 14 až 90 dní. K tejto časti zaradíme aj rozhodovanie o poskytnutí obchodného úveru určením súčasnej hodnoty zisku – prostredníctvom dvoch faktorov a to pravdepodobnosti úhrady pohľadávky a úrokovej miery, diskontnú politiku podniku – stanovenie skonta odberateľovi, ak zaplatí pohľadávku ešte pred dobou jej splatnosti, s čím súvisí aj stanovenie výšky skonta a zaradíme sem aj prirážkovú politiku – ide o sumu prirážok, pokuty, ktorá sa môže navyšovať nezaplatením v čase splatnosti a touto politikou sa budú kompenzovať straty vzniknuté dodávateľom. Posledné na čo sa musíme sústrediť pri prevencii pohľadávok je možnosť zaistenia pohľadávok – posilnenia alebo zlepšenia postavenia veriteľa, získaním istoty, že jeho pohľadávka bude včas uhradená.

Monitorovanie pohľadávok

O monitorovaní pohľadávok môžeme vravieť ako o starostlivosti o vzniknuté pohľadávky – zaoberá sa ich evidenciou a analýzou monitorovaním zákazníka, taktiež venovaním pozornosti platobnej schopnosti obchodného partnera. Monitorovanie obchodných partnerov zabezpečuje v meste Trnava spoločnosť PRO-FINANCE Service, s.r.o.

V procese monitorovania pohľadávok sa vykonávajú rôzne analýzy, ktoré sa netýkajú iba stavu pohľadávok, ale aj ich vývoja a veku, na základe ktorých sa poskytujú informácie o celkovej tendencii vývoja platobnej disciplíny odberateľov. Hlavné činnosti monitorovania pohľadávok: podrobná evidencia pohľadávok a kontrola celkového objemu pohľadávok, identifikovanie najvhodnejšieho vzťahu medzi objemom samotných pohľadávok a objemom ich predaja, priebežné vyhodnocovanie splatnosti pohľadávok, analýza zameraná na obratovosť pohľadávok, analýza zameraná na dobu obratu pohľadávok. Tieto posledné dve spomínané analýzy patria medzi najčastejšie využívané ukazovatele, tzv. ukazovatele aktivity (obratovosti). Zaraďujeme sem aj ďalšie skupiny ukazovateľov a to ukazovatele likvidity – základnou podmienkou existencie a fungovania podniku na trhu je platobná schopnosť, ukazovatele zadlženosti – vyjadrujú rozsah použitého cudzieho kapitálu, ktorý sa využíva na financovanie potrieb podniku.

Pri postúpení pohľadávky dochádza cesiou (postúpením) k zmene veriteľa na tretiu osobu, resp. prevod pohľadávky veriteľom (cedentom, postupcom) na inú osobu (cesionára, postupníka), ktorá prostredníctvom cesie nadobúda právo veriteľa. Dlžník je v tomto procese cesusom. Najviac používaný spôsob postúpenia (cesie) pohľadávky je ich predaj, ale k postúpeniu môže dôjsť aj inými úkonmi – zákonné postúpenie pohľadávky na ručiteľa. Postúpenie pohľadávky môže byť dobrovoľné alebo nútené: pri dobrovoľnom ide o odplatné postúpenie – predaj pohľadávky zmluvou (napríklad faktoringovou zmluvou), nútené postúpenie môže byť zákonné – postúpenie na ručiteľa, poistiteľa, zákonné postúpenie na nadobúdateľa pri predaji podniku a nútené postúpenie súdnym alebo iným rozhodnutím – pri exekúcií prikázaním pohľadávky, pri dobrovoľnej dražbe. Zmluva o postúpení pohľadávok je vždy písomná. Vystupujú tu dve strany: postupca (terajší veriteľ) a postupník (nový veriteľ), pričom dlžník nie je účastník zmluvy, teda pohľadávku možno postúpiť na nového veriteľa aj bez jeho súhlasu.

Zmluvou je možné postúpiť hocijakú pohľadávku, ktorá v deň postupu ešte nezanikla a veriteľ má právo s ňou disponovať, ktorá je peňažná alebo nepeňažná, pohľadávka zo zmluvy, ale aj zo škody alebo bezdôvodného obohatenia, splatnú aj nesplatnú, nepremlčanú aj premlčanú, nezaloženú aj založenú. Vraví sa, že „nikto nemôže previesť na druhého viac práv, než sám má“ - pohľadávka, ktorá nevznikla, neexistuje ako majetok, čiže predmet predaja. K postupovaniu budúcich pohľadávok dochádza najmä v oblasti bankovníctva (ručí sa za úvery) a pri faktoringu. Býva to ošetrené rôzne: uzavretím nepomenovaných zmlúv v kombinácií so zmluvou o budúcej zmluve alebo uzavretím rámcovej zmluvy, ktorá určuje všeobecné podmienky predaja a dodatkov alebo špecifikácií, ktorými sa upresňuje identifikácia určitých postupovaných pohľadávok. Nepomenované zmluvy sa riadia právnou úpravou, ktorá je zakotvená v Občianskom zákonníku – aby sme posúdili práva a povinnosti zo zmluvy je dôležité poznať obsah zmluvy a nie názov zmluvy, ktorý jej zadávajú zmluvné strany.

V záležitosti generálnych cesií sa objavuje problém určitosti pohľadávky, kde postupca postupuje na postupníka všetky svoje pohľadávky jedinou zmluvou (zmluva o predaji podniku) – pohľadávka tu môže existovať, ale veriteľ (predávaný podnik) ju svojou vinou neevidoval v účtovníctve a nie je ani obsiahnutá v protokole o prevzatí podniku. Pri pohľadávkach zo vzájomných záväzkov (pri kúpnej zmluve, kde jedna strana má záväzok dodať tovar a druhá strana záväzok zaplatiť) je možnosť postúpiť výlučne iba pohľadávku, teda pri kúpnej zmluve má predávajúci oprávnenie postúpiť pohľadávku na zaplatenie kúpnej ceny (tú dostane postupník), ale týmto sa nepostupuje záväzok predávajúcemu na dodanie tovaru kupujúcemu. Prechod príslušenstva (napr. úroky z omeškania) nie je jasne udaný v zákone, avšak ho postupca a postupník v zmluvne dohodnú, aby sa predišlo pochybnostiam. Súd dáva do popredia prednosť zmluvnej voľnosti, kde sa postupca a postupník môžu dohodnúť, že príslušenstvo neprechádza na postupníka, ale bude vo vymáhaní prvotného veriteľa. Príslušná pohľadávka sa dostane veriteľovi v takom stave, v akom bola u pôvodného veriteľa (aj preberanie zabezpečenia povinností) – nový majiteľ by mal rešpektovať plnenie v splátkach, ak sa na tom dlžník dohodol s pôvodným veriteľom.

Zachované námietky

Zachované námietky ostávajú dlžníkovi, tieto mohol uplatňovať voči pohľadávke v čase postúpenia (reklamácie) voči pôvodnému veriteľovi môže vzniesť aj proti novému veriteľovi. Dlžník môže započítať aj pohľadávky voči novému veriteľovi, ktoré boli spôsobilé na započítanie voči pôvodnému veriteľovi, keď mu bolo preukázané postúpenie pohľadávky, podmienkou ostáva, aby dlžník tieto započitateľné pohľadávky oznámil bez odkladu novému veriteľovi. V prípade, že pohľadávku vymáha terajší veriteľ (nový a doterajší veriteľ sa dohodnú), môže sa použiť započítanie pohľadávky voči doterajšiemu veriteľovi, ale naopak už sa nedajú použiť pohľadávky voči novému veriteľovi. Postupca (pôvodný veriteľ) má voči dlžníkovi tzv. denunciačnú povinnosť, teda povinnosť hneď zaslať dlžníkovi písomné oznámenie o postúpení pohľadávky.

Ak sa nepošle oznámenie dlžníkovi, je sankciované, teda dlžník má právo u nového veriteľa žiadať predloženie zmluvy o postúpení pohľadávky (aby sa dlžník presvedčil, že od neho nový dlžník vymáha peniaze právom). V prípade riadneho doručenia oznámenia, dlžník nemôže žiadať pôvodného ani nového veriteľa o predloženie zmluvy o postúpení pohľadávky. Ak sa budú pohľadávky vymáhať súdne, súd si vyžiada preukázanie, že dlžník obdržal oznámenie. Ak to nebude zo strany nového veriteľa preukázateľné, postačí ak predloží zmluvu o postúpení pohľadávky, čím dá súdu a dlžníkovi dôkaz, že postúpenie sa uskutočnilo. Pokiaľ je splnenie postúpenej pohľadávky zabezpečené (záložným právom alebo ručením), postupca má povinnosť podať správu o postúpení aj osobe, ktorá sa podieľala na jej zabezpečení. Ak sú pohľadávky, ktoré sa predávajú v čase postúpenia vymáhané súdne, alebo prebieha na ne exekúcia, je nutné, aby za pôvodného veriteľa nastúpil v konaní nový veriteľ – treba to riadne preukázať súdu alebo exekútorovi a požiadať o zmenu účastníka konania.

Cena pohľadávok

Cena pohľadávok, ktorá je daná na trhu závisí hlavne od kvality a kvantity kupovaných pohľadávok. Kvalita je udaná na jednej strane subjektom dlžníka (jeho finančná situácia a právny stav), na druhej strane vlastnosťami pohľadávky (koľko dní uplynulo od jej splatnosti, ako je zabezpečená, kedy sa premlčí, ako kvalitne je pokrytá zmluvne, či podstatou je nespochybniteľná istina, poprípade spochybniteľné a neprimerané zmluvné pokuty). Cenu ovplyvňuje kvantita pohľadávok tým, že predaj veľkého objemu pohľadávok môže byť pre solventných nadobúdateľov významným obchodom, kde vedia ponúkať neobvyklú cenu. Naopak, k veľkým balíkom predávaných pohľadávok sa často zabalia aj lukratívne a málo zaujímavé pohľadávky, ktoré stláčajú cenu nadol.

Odkupovanie pohľadávok je častokrát jediným a rýchlým riešením chýbajúceho cash flow v spoločnosti. Výhody odkupovania pohľadávok sú nasledovné: klientovi sú po podpise zmluvy o postúpení pohľadávok vyplatené peňažné prostriedky na jeho účet, čo má pozitívny vplyv na jeho cash-flow. Klientovi odpadnú povinnosti súvisiace so spravovaním a následným vymáhaním pohľadávok. Zároveň sa vyhne riziku neuhradenia pohľadávky.

Pravidlá odkupovania pohľadávok sú rôzne. Odkupná cena pohľadávky je kalkulovaná z nominálnej hodnoty pohľadávky. Odkupovanie pohľadávok v meste Trnava realizuje spoločnosť PRO-FINANCE Service, s.r.o. Čím skôr predáte pohľadávku spoločnosti PRO FINANCE Service, s.r.o., tým sa zväčšuje suma, ktorú za pohľadávku obdržíte.

Spoločnosť PRO-FINANCE Service s.r.o. svojou pôsobnosťou pokrýva Slovenskú republiku, Českú republiku a všetky krajiny EÚ.