Vymáhanie pohľadávok

Pohľadávka predstavuje peňažné alebo nepeňažné právo voči rôznym ekonomickým subjektom, vzniká tu záväzkovo-právny vzťah medzi veriteľom a dlžníkom. Tvorí majetkovú zložku a tým ju môžeme považovať za určitú formu poskytnutia obchodného úveru, resp. ako prejav obojstranných obchodných vzťahov medzi obchodnými partnermi. Z právneho hľadiska predstavuje pohľadávka právo, ktoré vzniká medzi určitými účastníkmi právneho vzťahu (veritelia), ktorí požadujú plnenie od ostatných účastníkov (dlžníci).

Pohľadávku ako formu poskytovania obchodného úveru zákazníkom môžeme chápať z ekonomického hľadiska. V rámci účtovného hľadiska pohľadávku charakterizujeme ako položku obežných aktív (majetku podniku) a viaže pomernú časť prevádzkového kapitálu. Za deň vzniku pohľadávky považujeme moment, kedy odberateľ alebo osoba, ktorá si požičala peniaze, nezaplatí túto sumu peňazí do termínu splatnosti, ktorú si dohodli veriteľ a dlžník alebo je tento termín úhrady spísaný v písomnej forme.

Predaj produkcie podniku na obchodný úver považujeme za vznik pohľadávok, podmienkou je, že musia byť v cykle konverzie peňažných prostriedkov, ktorá predstavuje priemernú dobu úhrady pohľadávok. Doba úhrady sa skladá z viacerých častí: na dobu od predaja výrobku alebo vystavenia faktúry do dňa, kedy zákazník zaplatí za výkon; na dobu od uskutočnenia platby zákazníkom po získanie disponibilných prostriedkov na strane podniku. Dôvody vzniku pohľadávky sú rôzne.

Za najčastejšie môžeme považovať pohľadávky z finančných investícií, finančné pohľadávky, pohľadávky voči spoločníkom a združeniu, z poskytnutých preddavkov, z reklamácií, nárokov na dotácie. Zväčša používaný spôsob zániku pohľadávky je jej úhrada v peňažnej podobe, t. j. dlžník ju včas uhradí buď čiastočne alebo celú. Najpočetnejšiu skupinu pohľadávok tvoria pohľadávky z obchodného styku – predstavujú majetkové právo na nadobudnutie peňažnej alebo vecnej úhrady najmä za dodávky tovarov, výrobkov alebo poskytnutie služieb. Pohľadávky členíme z viacerých kritérií: podľa pravdepodobnosti splatenia na bežné, dubiózne (pochybné), sporné, premlčané pohľadávky; podľa doby splatnosti na krátkodobé (splatné do 1 roka) a dlhodobé (splatné nad 1 rok); podľa závažnosti rizika strát na štandardné pohľadávky s výhradou, neštandardné, stratové, pochybné a sporné pohľadávky; podľa vzniku pohľadávky sú to pohľadávky z obchodného styku, zmenkové pohľadávky, pohľadávky voči zamestnancom, voči finančných orgánom. Ak subjekty evidujú neuhradené pohľadávky – jedným zo spôsobov ako ich riešiť je ich vymáhanie.

Vymáhanie pohľadávok sa vzťahuje na každého podnikateľa, ktorý predá svoj výrobok alebo poskytne službu na faktúru s danou lehotou splatnosti. Vymáhanie predstavuje ten proces, keď pohľadávka nie je plne uspokojená, teda nie je uhradená v lehote splatnosti. Pred všeobecným postupom vymáhania pohľadávok si najprv ozrejmíme spôsoby, ktoré existujú pred samotným vymáhaním pohľadávok.

V meste Trnava zabezpečuje vymáhanie pohľadávok pre svojich klientov spoločnosť PRO-FINANCE Service s.r.o., ktorá má 11-ročné skúsenosti v tejto oblasti. Tento postup vychádza zo zákonov, ktoré sa u nás uplatňujú a veritelia k tomuto pristupujú predovšetkým preto, aby si zabezpečili úspech v súdnom konaní.

 1. Prvý krok predstavuje vznik pohľadávky, veriteľ dlžníka upozorňuje na splatenie dlžnej sumy v čo najkratšom čase najskôr telefonicky a neskôr aj písomne.
 2. Ďalším krokom je upomienkové konanie (posiela sa doporučene) – dôležitý dôkaz o tom, že veriteľ dlžníka urgoval s vrátením peňazí. Pri upomienke sa dlžníci spoliehajú na to, že veriteľ nebude mať správnu adresu bydliska. Veriteľ sa môže s dlžníkom dohodnúť aj na splátkovom kalendári, ktorý umožní dlžníkovi postupne splácať záväzok – rozloží sa na viacej častí s daným dátumom splácania.
 3. Posledným krokom je zastupovanie veriteľa právnym zástupcom – advokátska kancelária, súkromná špecializovaná firma, ktorá dlh spravuje.

Zvyšovanie počtu pohľadávok po lehote splatnosti predstavuje pre veriteľa problém, pretože ohrozuje jeho platobnú schopnosť, preto sa na vymáhanie pohľadávok používajú rôzne nástroje, ktoré môžeme rozdeliť na bežné a ďalšie nástroje vymáhania pohľadávok. Medzi bežné nástroje zaraďujeme bežné upomínanie dlžníka, dočasné zastavenie dodávky tovarov alebo služieb dlžníkovi, odstúpenie od zmluvy s dlžníkom, výpoveď zmluvy, súdne vymáhanie pohľadávok, resp. exekúcia.

K ďalším nástrojom patria:

 • zmluvná pokuta
 • úroky z omeškania
 • vymáhanie náhrady preukázateľných škôd vrátane ušlého zisku
 • dohoda o splátkach dlhu
 • dohoda o odklade platby
 • dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov
 • poistenie pohľadávky voči riziku jej nesplatenia
 • zaistenie splatnosti pohľadávky platobnými nástrojmi alebo zloženou alebo dohodnutou zábezpekou
 • dočasné postúpenie pohľadávky vymáhacej agentúre
 • postúpenie pohľadávky jej odplatným predajom
 • kapitalizácia pohľadávky jej vkladom
 • trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky jej účtovným odpisom
 • optimalizácia metodiky výpočtu opravných položiek k pohľadávkam

Spôsoby, akými sa pohľadávky dajú vymáhať môžeme zjednodušene rozdeliť do dvoch skupín – mimosúdne vymáhanie alebo sú pohľadávky vymáhané súdnou cestou. Pri mimosúdnom vymáhaní sa môže zvoliť, či sa budú vymáhať pohľadávky interne alebo externe.

Postupnosť krokov pri vymáhaní pohľadávok môžeme zahrnúť do 5 krokov, ktoré si postupne rozanalyzujeme.

 1. Na začiatku procesu je upomínanie a sankciovanie, táto upomienka predstavuje pre veriteľa doklad o tom, že dlžníkovi vznikol dlh alebo záväzok. K nezaplatenej pohľadávke sa vzťahuje zmluvná pokuta a úrok z omeškania – sú súčasťou pohľadávky. S týmto procesom súvisí aj platobná disciplína zákazníkov. Ak chce reinvestovať svoje prostriedky, snaží sa platbu posunúť na neskôr, teda dokiaľ sa nezačne upomínací proces – nie je záruka úhrady záväzku. Závisí to od hrozby vzniku sankcií – ak sú nižšie ako je výnos z reinvestície, je pre dlžníka lepšie záväzok neuhradiť. Je na veriteľovi aký typ sankciovania vyberie, aby zákazník vzal na vedomie, že sa mu u neho oplatí svoje záväzky splácať načas a tým sa mu teda neoplatí čakať na reinvestíciu dlhov, pretože hrozí, že nebude z toho profitovať.
 2. V upomienke si dlžník zistí obdobie, počas ktorého mu bude dodávka tovarov alebo služieb pozastavená – býva účinné najmä v prípadoch, ktoré sa netýkajú jednorázových dodávok.
 3. V prípade zlyhania, že si veriteľ nedokázal dlžníka udržať sa predíde ku kroku odstúpenia zmluvy s dlžníkom alebo k výpovedi zmluvy. Odstúpenie od zmluvy s dlžníkom je možné z právneho hľadiska v deň prevzatia od dlžníka, kedy je zmluvný vzťah ukončený. Nemôžu ale vznikať ďalšie nové pohľadávky alebo záväzky, vznikajú iba úroky z omeškania. Čo sa týka výpovede zmluvy s dlžníkom, tá je platná až po uplynutí dohodnutej alebo zákonom stanovenej výpovednej lehoty. Výška pohľadávok narastá a dlžník nemá záujem pohľadávky uhrádzať. V prípade ak nastane takáto situácia, veriteľ má možnosť sa v zmluve ošetriť.
 4. Postúpenie pohľadávky na mimosúdne vymáhanie. Veritelia to predovšetkým riešia cez najaté inkasné (vymáhacie) agentúry, ktoré pracujú s legálnymi metódami, ktorí riešia takého prípady najmä cez tzv. „obťažovanie“ dlžníka, až kým sa neuhradí vzniknutý dlh veriteľovi. Toto sa snažia dosiahnuť prostredníctvom telefonátov, listov a tým vymôcť v čo najkratšom čase dlžnú sumu.
 5. Súdne vymáhanie, realizuje sa vtedy, keď sa pohľadávky nedajú vymôcť mimosúdnou cestou. Poznáme tu dva spôsoby ako sa dá vymôcť dlžná suma. Ako prvé uvedieme vymoženie pohľadávky súdnou cestou samostatne, kedy veriteľ podá na súd návrh na platobný rozkaz alebo žalobu. Ďalšou možnosťou je postúpenie pohľadávky dokumentačne právnickej kancelárií, ktorá vymáha za veriteľa pohľadávku v jej mene.

Pri internom mimosúdnom vymáhaní pohľadávok ide o vymáhanie pohľadávok vlastnými silami veriteľa, ktoré zahŕňajú interne vykonávané kroky, ktoré predchádzajú poslaniu pohľadávky na ďalšie vymáhanie právnym útvarom podniku, poprípade odovzdanie tretej strane alebo ju predajú inému veriteľovi. Je vhodné vtedy, keď pohľadávky sú nepremlčané a nesporné, dlžník tovar nereklamuje, nepopiera jeho prevzatie alebo kvalitu a vzniknutú pohľadávku uznáva. Výhodou tohto spôsobu vymáhania je najmä úspora času, pretože oproti súdu trvá kratšie, dva až tri mesiace.

O internom vymáhaní hovoríme ako o rannom vymáhani, teda early collection. Využívajú sa tu rôzne vymáhacie kroky, resp. vymáhacie stratégie. Pre zvolenú stratégiu je nutné zvoliť, kedy sa určitý vymáhací krok vykoná. Robí sa to na základe: veku pohľadávky, času uplynulého od kroku uvedeného predtým, stavu prekročenia kreditného limitu, výšky dlhu, počtu neuhradených dodávok, kombinácie uvedených krokov.

Existuje aj externá forma mimosúdneho vymáhania pohľadávok, ktorá sa venuje predovšetkým zverením pohľadávok inkasnej agentúre pre tretie osoby – tie vymáhajú pohľadávky od dlžníkov rôznych podnikov, bánk, poisťovní, lízingových alebo pôžičkových spoločností. V meste Trnava zabezpečuje mimosúdne vymáhanie pohľadávok spoločnosť PRO-FINANCE Service, s.r.o..

Hlavnú úlohu tu zohráva telefonovanie s dlžníkmi, písanie listov, osobný kontakt. Aktívne vyvíjajú na dlžníka tlak, aby uhradili čo najrýchlejšie svoj dlh veriteľovi. Inkasné agentúry alebo collection agency predstavujú pre veriteľov výhradne externú spoločnosť, ktorá sa zameriava na vymáhanie pohľadávok pre iných. Ale naozaj agentúry vystupujú nie len ako externý subjekt.

Poznáme dva typy agentúr:

 • First-party agencies, resp. interné inkasné agentúry – tvoria súčasť tej istej skupiny podnikov (holdingu) ako aj veriteľ. Ich úlohou je uskutočňovať kontakt v začiatočných fázach, informovať dlžníkov, že ich platba je po splatnosti, sú centrom zdieľaných služieb alebo ako špecializovaná spoločnosť odkupujúca pohľadávky.
 • Druhým typom agentúr je third-party agencies, teda agentúry ako tretia osoba – získavajú z každej platby, ktorú vymôžu určité percentá ako províziu. Tieto poskytujú služby rôznym klientom ako nezávislá spoločnosť a klienti outsoucujú časť svojho procesu vymáhania pohľadávok. Služby inkasných agentúr sú rôzne: komplexná správa pohľadávok, poskytovanie informácií o bonite subjektov, súdne vymáhanie pohľadávok, realizovanie dobrovoľných dražieb, poskytovanie rôznych stupňov inkasa, vymáhanie premlčaného dlhu, spolupráca s poisťovňami poisťujúcimi pohľadávky, odkupovanie pohľadávok, monitorovanie stavu konkurzov, reštrukturalizácií, likvidácií a výmazov; faktoring, administratívne dohľadanie dlžníkov, stopovacie dohľadanie dlžníkov, sociálne stopovanie dlžníka, služby odoberania predmetov financovania.

Ak veriteľ nie je schopný vymôcť pohľadávku mimosúdnym konaním, má možnosť riešiť svoju pohľadávku súdnou cestou. Všetky potrebné úkony sa riadia zákonmi. Konanie začne podaním žaloby alebo iného návrhu na začatie konania. Ide tu o žalobu na plnenie. Pri vymáhaní pohľadávok ide o peňažný dlh, ku ktorému existuje podkladová dokumentácia. Prvý krok, ktorý veriteľ spraví bude riešenie sporu cestou skráteného konania, resp. rozkazného konania. V týchto prípadoch konania má súd možnosť vykdať päť druhov rozkazov – platobný rozkaz, zmenkový platobný rozkaz, šekový platobný rozkaz, rozkaz na plnenie a európsky platobný rozkaz.

Neskrátené súdne konanie sa uskutočňuje z dôvodu doručenia odporu voči platobnému rozkazu, súd tým platobný rozkaz eventuálne zruší. Môže nastať aj situácia, že veriteľ podá na súd riadnu žalobu a tým sa rozhodne nepristúpiť ku skrátenému konania preto, že nemá dostatok písomných dôkazov. Súd počas konania vydá postupne niekoľko druhov súdnych rozhodnutí. Pre ich posúdenie je dôležité, aby sa odlíšil moment ich právoplatnosti a vykonateľnosti. Pod právoplatnosťou chápeme vlastnosť rozhodnutia, v ktorej ide o záväznosť a relatívnu nezmeniteľnosť.

Vykonateľnosť spočíva v priamej vynútiteľnosti pomocou štátneho donútenia, aj proti vôli účastníka, ktorý si mal plniť svoju povinnosť. Výkon rozhodnutia sa realizuje aj prostredníctvom exekúcie, ak si uvedené kroky dlžník nesplní. Na riešenie sporov sa používa aj rozhodcovské konanie – súkromná alternatíva štátneho súdnictva. Rozsudok môže štátny súd zrušiť iba vo výnimočných prípadoch a to najmä ak odporca napadne rozsudok rozhodcovského súdu žalobou o neplatnosť predmetného rozsudku.

Vymáhanie pohľadávok

Je špecifickou oblasťou poskytovania služieb, v ktorej aby ste uspeli je potrebné, aby inkasná agentúra spĺňala tieto predpoklady: Vysoko kvalifikované know-how, úzka špecializácia, praktické skúsenosti z praxe, kvalitné a aktuálne informácie o dlžníkoch. Pri splnení týchto predpokladov je výsledkom rýchle vymáhanie pohľadávok a nadpriemerná úspešnosť. Z praxe sa potvrdilo, že nestačí zabezpečiť len telefonické upomienkovanie a zasielanie listových výziev.

V procese vymáhania pohľadávok je dôležitá dôsledná analýza dlžníka a nastavenie konkrétnych krokov v podobe individuálneho akčného plánu. Tento plán by mal zohladňovať individuálne špecifiká konkrétneho prípadu. Všetky predpoklady pre úspešné vymáhanie pohľadávok splňa spoločnosť PRO-FINANCE Service, s.r.o., ktorá svoje komplexné služby ponúka svojim zákazníkom v meste Trnava.

Spoločnosť PRO-FINANCE Service s.r.o. svojou pôsobnosťou pokrýva Slovenskú republiku, Českú republiku a všetky krajiny EÚ.